• شورای اسلامی شهر فریدونشهر

    1- عبدالرضا اصلانی
    2- حسین گوگونانی
    3- بهروز اصلانی
    4- منصور حسینی
    5- احمد اصلانی

عبدالرضا اصلانی

بهروز اصلانی

احمد اصلانی

منصور حسینی

حسین گوگونانی