معرفی شهردار فریدونشهر ابراهیم گوگونانی

ابراهیم گوگونانی شهردار فریدونشهر

ابراهیم گوگونانی شهردار فریدونشهر متولد فریدونشهر است…

تاریخچه شهرداری فریدنشهر

شهرداری فریدونشهر در سال …

چشم انداز؛ اهداف؛ شرح وظایف

برنامه و اهداف

قوانین و مقررات و مستندات

قوانین؛ دستورالعمل ها و شیوه نامه ها

راهنمای مراجعین، پرسش های متداول

نوع محاسبه عوارض، هزینه ها و …

بودجه؛ گزارش عملکرد؛ سالنامه آماری

بیلان کاری

تصاویری از اماکن، سازمان های مربوطه شهرداری فریدونشهر و کارکنان

شهرداری فریدونشهر در آیینه تاریخ؛ تصاویر قدیمی؛

چارت سازمانی

معرفی واحدهای شهرداری فریدونشهر