۲۳۳

حضور شهردار فریدونشهر در کار گروه پسماند شهرستان فریدونشهر

ابراهیم گوگو نانی شهردار فریدونشهردر کار گروه پسماند شهرستان : فرهنگ تفکیک زباله ها در فریدونشهر جا افتاده است ولی برخی کارشکنی ها باعث ناراحتی مردم شده است.
مهندس گوگونانی به عنوان نماینده مدیریت پسماند غرب استان افزود: اداره برق شهرستان در محل کوی فرهنگیان بیشترین پسماند را دارد.

۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸