۴۳۴۶۴۳۶

اطلاعیه شهرداری فریدونشهر

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۳۸۶ تاریخ ۹۵/۶/۹ شورای محترم اسلامی در هزینه های آماده سازی املاک واقع در مجموعه ۲۰۱ پلاک از تاریخ ۹۵/۶/۱۵ لغایت ۹۵/۷/۱۵ به میزان ۴۰% تخفیف اعمال مینماید.